Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego

wpis w: Aktualności | 0

Porządek obrad zwyczajnego Walnego Zebrania sprawozdawczego Członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego

Termin: 28 czerwca ( wtorek) 2016 r.

Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia, Łęg Tarnowski, ul. Witosa 187 a

Początek: godz. 18.30

Plan posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
4. Uwagi do poprzedniego protokołu i przyjęcie zapisów poprzedniego protokołu.
5. Informacja o działalności Stowarzyszenia za 2015 rok.
6. Głosowanie nad sprawozdaniem merytorycznym Stowarzyszenia za 2015 rok.
7. Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia za 2015 rok.
8. Głosowanie nad sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2015 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za 2015 rok
11. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy bieżące.
12. Zakończenie zebrania.

Łęg Tarnowski, 16 czerwca 2016 r. Prezes Stowarzyszenia
Barbara Lichorobiec